สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการประเมินให้กับช่างไฟฟ้าอิสระ
...
...
...
...
...
...
...

สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ
ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถให้กับช่างไฟฟ้าที่ประกอบอาชีพอิสระที่ยื่นเอกสารคำขอจำนวน 5 คน เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 โดยมีผู้ผ่านการประเมินได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถจำนวน 5 คน


ว้นที่ข่าว : 29/05/2562
ปิดหน้าจอ