ตรวจสอบและสร้างการรับรู้ความเข้าใจในการจ้างงานตำแหน่งช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ในสปก. ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545
...

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 นายคมสัน ศักดิ์โสภิษฐ์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ นำทีมเจ้าหน้าที่สถาบันฯ เข้าตรวจสอบและสร้างการรับรู้ความเข้าใจในการจ้างงานตำแหน่งช่างไฟฟ้าภายในอาคารตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ว่าด้วยงานสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ทั้งนี้กำหนดเฉพาะสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ต้องดำเนินการโดยผู้ที่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ และประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน ตามนโยบาย Safety Thailand โดยในวันนี้ออกตรวจสถานประกอบกิจการในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงแรมเมอร์เคียวเชียงใหม่ มีพนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องด้านไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 10 คน มีผู้ได้รับหนังสือรับความรู้ความสามารถครบทุกคน โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว มีพนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องด้านไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 10 คน มีใบรับรองความรู้ความสามารถ 6 คน อยู่ระหว่างดำเนินการรับรองความรู้ความสามารถ จำนวน 4 คน บริษัทกาดสวนแก้ว 2545 จำกัด มีพนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องด้านไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 6 คน มีใบรับรองความรู้ความสามารถ 3 คน อยู่ระหว่างดำเนินการรับรองความรู้ความสามารถ จำนวน 3 คน และโรงแรมรอยัล เพนนินซูล่าเชียงใหม่ อยู่ระหว่างดำเนินการรับรองความรู้ความสามารถ จำนวน 4 คน ผลการตรวจในครั้งนี้ สถานประกอบกิจการให้ความสำคัญในเรื่องอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ซึ่งช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1    มีอัตราค่าจ้างไม่น้อยกว่าวันละ 400 บาทต่อวัน และสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาทักษะฝีมือให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพ (SUPER WORKER)


ว้นที่ข่าว : 13/04/2562
ปิดหน้าจอ