ระเมินความรู้ความสามารถ ให้กับช่างไฟฟ้า สร้างความปลอดภัยต่อสาธารณะ
...

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ให้กับช่างไฟฟ้าที่ยื่นคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 16 คน เพื่อนำไปประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ซึ่งได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 และยกระดับฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้าให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพ (Super worker) และขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand ของกระทรวงแรงงานต่อไป ทั้งนี้ตั้งแต่ ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน ดำเนินการแล้ว จำนวน 2,739คน


ว้นที่ข่าว : 01/03/2562
ปิดหน้าจอ