ประกาศผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ 14 ธ.ค. 61
...
ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง
เรื่อง ผลการประเมินความรู้ความสามารถ
สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
............................................................................................. 
   ตามที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อออก หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ให้แก่ผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถใน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 13 คน ในวันที่ 14 ธันวาคม ๒๕61 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง นั้น 
   บัดนี้ การประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ได้ดำเนินการประเมินเสร็จ สิ้นแล้ว มีผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ และมีสิทธิ์ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 
จำนวน 13 คน  ดังนี้ 
1 ) นายพิศทยา  จันทร์อักษร พท193620030
2 ) นายสมใจ นิลแก้ว พท193620031
3 ) นายธนัญกรณ์  กลิ่นเขียว พท193620032
4 ) นายเพชรน้ำเอก จิตต์ภักดี พท193620033
5 ) นายโกวิท  สุทธิดาจันทร์ พท193620034
6 ) นายพิเชษฐ์ มธุวาที พท193620035
7 ) นายดำรัส หนูหลง พท193620036
8 ) นายเสฏฐวุฒิ หนูคล้าย พท193620037
9 ) นายจำลอง พรหมห้อง พท193620038
10 ) นายณภัทร  ทองอินทร์ พท193620039
11 ) นายเสนีย์ ติ้งโหยบ พท193620040
12 ) นายสุทธิ เพชรน้อย พท193620041
13 ) นายไพฑูรย์ ดำช่วย พท193620042
 
 
 
ประกาศ ณ วันที่  28  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕61

ว้นที่ข่าว : 04/01/2562
ไฟล์แนบ ::ผลการประเมินความรู้ความสามารถ ดาวน์โหลด
ปิดหน้าจอ