สพร.20 เชียงรายดำเนินโครงการความร่วมมือการพัฒนาช่างไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า
...
...
...
...
...
...
...

วันอังคาร ที่ 25 ธันวาคม 2561 กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการจัดประเมินรับรองความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557  สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  ครั้งที่ 4/2562  ให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือการพัฒนาช่างไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561 จำนวน 27 คน  ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย


ว้นที่ข่าว : 25/12/2561
ปิดหน้าจอ