ข่าวประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคารครั้งที่ 2
...

2561 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ดได้อนุมัติ ให้ฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ  ดำเนินการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถให้กับผู้ขอประเมิน จำนวน  15 คน ในสาขาอาชีพ  ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์  สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  ครั้งที่ 2/2562 ในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน  2561  ณ  ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง


ว้นที่ข่าว : 06/12/2561
ปิดหน้าจอ