สร้างความร่วมมือด้าน Big Data พัฒนากำลังคนและนักศึกษาอาชีวะ
...
...
...
...
...
...

พลตำรวจเอก อำนาจ อันอาตม์งาม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน  และพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกันเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยความร่วมมือในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล Big Data เพื่อการวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคน โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความร่วมมือในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการศึกษา ด้านการแรงงาน ในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาที่ตรงกับความต้องการของตลาด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยมีนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา และนายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นผู้ลงนามความร่วมมือในครั้งนี้  ทั้งนี้มีนายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน เป็นผู้ลงนามในฐานะพยาน  ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร


ว้นที่ข่าว : 06/11/2561
ปิดหน้าจอ