ประกาศผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ14 ก.ย. 61
...
ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง
เรื่อง ผลการประเมินความรู้ความสามารถ
สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
............................................................................................. 
   ตามที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อออก หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ให้แก่ผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถใน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 13 คน ในวันที่ 14 กันยายน ๒๕61 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง นั้น 
   บัดนี้ การประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ได้ดำเนินการประเมินเสร็จ สิ้นแล้ว มีผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ และมีสิทธิ์ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 
จำนวน 13 คน  ดังนี้ 
1 ) นายสมเกียรติ ประพันธ์ พท193610167
2 ) นายอารยะ ยุโสต พท193610168
3) นายนิคม เอียดนิมิตร พท193610169
4 ) นายสันต์ยา คล้ายไชย พท193610170
5 ) นายธงชัย จันทร์รักษ์ พท193610171
6 ) นายนันทศักดิ์ เพชรชนะ พท193610172
7 ) นายชัยยะฤทธิ์ ขุนชิต พท193610173
8 ) นายธีรพงษ์ ศรีทวี พท193610174
9 ) นายจิรยุทธ์ ชะหนู พท193610175
10 ) นายอนุพงษ์ พรหมทอง พท193610176
11 ) นายนิมิต บุญเรืองขาว พท193610177
12 ) นายบุญโชติ คล้ายแก้ว พท193610178
13 ) นายวันชัย คงขาว พท193610179
 
 
ประกาศ ณ วันที่  17  กันยายน  พ.ศ.๒๕61
 

ว้นที่ข่าว : 17/09/2561
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด
ปิดหน้าจอ