ร่วมกันพัฒนช่างเครื่องปรับอากาศ
...
...
...
...
...

วันที่ 11 กันยายน 2561 นายธวัช เบญจาทิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และร้อยเอกธเนศ จันทกลิ่น รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาบุคลากรฝึกช่างเครื่องปรับอากาศ เพื่อพัฒนาบุคลากรฝึกของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะฝีมือที่ถ่ายทอดความรู้ให้แก่กำลังแรงงานให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งส่งเสริมให้ช่างเครื่องปรับอากาศตระหนักถึงความปลอดภัยเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ใช้สารทำความเย็น HFC-32 จะมีส่วนในการช่วยลดการทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน ประหยัดพลังงาน และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศโลก ณ ห้องประชุม อก 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม


ว้นที่ข่าว : 11/09/2561
ปิดหน้าจอ