ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร รอบที่ 21/2561
...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ที่ต้องควบคุมการประกอบอาชีพ ตำแหน่งงาน หรือลักษณะงานที่เป็นอันตรายต่อสาธารณะ ที่จำเป็นต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ โดยมีการประเมินและออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถให้กับผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า ที่ประกาศควบคุม รอบที่ 21/2561 ในวันที่ 8 กันยายน 2561 จำนวน 27คน ผ่านการประเมิน 26คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน รวมผู้ผ่านการประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 420 คน


ว้นที่ข่าว : 08/09/2561
ปิดหน้าจอ