สนพ.ลำพูน เดินหน้าสู่ Safety At Work ประเมินบุคคลเพื่อรับรองความรู้ความสามารถ รอบที่ 18/2561
...
...
...

สนพ.ลำพูน เดินหน้าสู่ Safety At Work ประเมินบุคคลเพื่อรับรองความรู้ความสามารถ รอบที่ 18/2561

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร รอบที่ 18/2561 จำนวน 17 คน ผ่านการประเมิน 17 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ให้กับช่างไฟฟ้า ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ตามประกาศของกระทรวงแรงงาน ออกตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ซึ่งต้องมีการทดสอบและวัดระดับความรู้ความสามารถของช่างผู้ปฏิบัติงาน เพราะลักษณะงานที่ปฏิบัติมีผลต่อความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของสาธารณะโดยรวม จึงจำเป็นต้องมีการควบคุมและทดสอบวัดระดับฝีมือของช่างผู้ปฏิบัติงานว่า มีความรู้ความสามารถครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อลดความผิดพลาดในการทำงาน รวมผู้ผ่านการประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 365 คน


ว้นที่ข่าว : 18/07/2561
ปิดหน้าจอ