ประเมินความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (20/7/2561)
...

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 นางสาวรุจน์จิณี สุภวิรีย์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ มอบหมายให้นายคมสัน ศักดิ์โสภิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ จัดการประเมินความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 24 คน โดยเชิญผู้ประเมินความรู้ความสามารถ ประกอบด้วย นายเกรียงศักดิ์ ธรรมวัตร (สพร. 19 เชียงใหม่) นายบัณฑิต ศรีชัยวิทย์ (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เชียงใหม่) นายมานิตย์ ยอดพิโล (สำนักงานทางหลวงที่ 1 กรมทางหลวง) เพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สำหรับนำไปประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า ที่ถูกต้องตามกฎหมาย พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2557 ซึ่งได้ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2559 และขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand ของกระทรวงแรงงานไปพร้อมกัน ทั้งนี้ ตั้งแต่ ปี 2559 ถึงปัจจุบัน ได้ดำเนินการแล้วจำนวน 2,568 ราย


ว้นที่ข่าว : 22/07/2561
ปิดหน้าจอ