สพร.10 ลำปาง ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
...
...
...

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร มีผู้เข้ารับการประเมิน จำนวน 20 คน เป็นช่างไฟฟ้าตามโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ซึ่งสถาบัน ฯ ดำเนินความร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง


ว้นที่ข่าว : 17/06/2561
ปิดหน้าจอ