สพร.5 นครราชสีมา ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ รุ่นที่ 18/2561
...

วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถให้แก่ผู้ยื่นขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  จากสถานประกอบกิจการ จำนวน 16 แห่ง จำนวน 27 คน และผู้ประกอบอาชีพอิสระด้านการติดตั้งระบบไฟฟ้า จำนวน 3 คน รวม   ผู้เข้ารับการประเมินจำนวน 30 คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง เพื่อนำไปประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าได้และมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 โดยการประเมินความรู้ความสามารถครั้งนี้ มีจำนวนผู้ผ่านการประเมิน จำนวน 30 คน ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายปีงบประมาณ 2561 จำนวน 800 คน ดำเนินการแล้ว จำนวน 405 คน และดำเนินการประเมิน  ครั้งนี้  30 คน โดยสรุปดำเนินการแล้วทั้งสิ้น จำนวน 435 คน


ว้นที่ข่าว : 21/03/2561
ปิดหน้าจอ