สพร.20 ชร. ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ
...
...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย อนุมัติให้กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ จัดประเมินฯ ครั้งที่ 16/2561 ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 มีผู้สมัครเข้ารับการประเมิน จำนวน 3 คน และผ่านการประเมิน 3 คน


ว้นที่ข่าว : 19/03/2561
ปิดหน้าจอ