สนพ.ลำพูน เดินหน้าสู่ Safety At Work ประเมินบุคคลเพื่อรับรองความรู้ความสามารถ รอบที่ 10/2561
...
...
...
...
...

สนพ.ลำพูน เดินหน้าสู่ Safety At Work ประเมินบุคคลเพื่อรับรองความรู้ความสามารถ รอบที่ 10/2561

 

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เดินหน้าตามโครงการ ควบคุมและกำกับดูแลการประกอบอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะหรือต้องใช้ความรู้ความสามารถสู่ Safety At Work ประเมินบุคคลเพื่อขอออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ

 

ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนได้ดำเนินการประเมินบุคคลเพื่อขอออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ รอบที่ 10/2561  สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ให้กับช่างไฟฟ้า ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ตามประกาศของกระทรวงแรงงาน ออกตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ซึ่งต้องมีการทดสอบและวัดระดับความรู้ความสามารถของช่างผู้ปฏิบัติงาน เพราะลักษณะงานที่ปฏิบัติมีผลต่อความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของสาธารณะโดยรวม จึงจำเป็นต้องมีการควบคุมและทดสอบวัดระดับฝีมือของช่างผู้ปฏิบัติงานว่า มีความรู้ความสามารถครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อลดความผิดพลาดในการทำงาน ซึ่งมีผู้เข้ารับการประเมินทั้งสิ้น จำนวน 14 คน (ชาย 14 คน)

 

ข่าว/ภาพ โดย : Public Relations Team

หน่วยงาน : สนพ.ลำพูน

 


ว้นที่ข่าว : 16/03/2561
ปิดหน้าจอ