“สพร. 13 กรุงเทพมหานคร สอบช่างไฟสู่กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน”
...
...
...
 
(เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร(สพร.13 กรุงเทพมหานคร ) ดำเนินการจัดประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับช่างไฟฟ้าภายในสถานประกอบกิจการ และช่างไฟฟ้ารับจ้างทั่วไป จำนวน 22 คน เพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามประกาศกระทรวงแรงงาน สำหรับนำไปประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) ซึ่งได้ประกาศใช้ไปตั้งแค่ 26 ตุลาคม 2559 ถึงปัจจุบัน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคารไปแล้ว 5,402 ราย

ว้นที่ข่าว : 23/02/2561
ปิดหน้าจอ