สพร. ปทุมธานี ประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
...

วันที่ 30 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี จัดประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 


ว้นที่ข่าว : 01/02/2561
ปิดหน้าจอ