สพร.5 นครราชสีมาเร่งดำเนินการรับรองความรู้ความสามารถ เพื่อป้อนช่างไฟฟ้าถูกกฎหมายสู่ตลาดแรงงาน รุ่นที่ 14/2561
...

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 นายสุเมธ  โศจิพลกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา  มอบหมายให้กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ  ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ แก่ผู้ยื่นขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  ให้กับสถานประกอบกิจการ 8 แห่ง จำนวน 15 คน และผู้ประกอบอาชีพอิสระด้านการติดตั้งระบบไฟฟ้า จำนวน 4 คน รวมผู้เข้ารับการประเมินจำนวน 19 คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา เพื่อนำไปประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าได้และมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 โดยการประเมินความรู้ความสามารถครั้งนี้ มีจำนวนผู้ผ่านการประเมิน จำนวน 19 คน ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายปีงบประมาณ 2561 จำนวน 800 คน ดำเนินการแล้ว จำนวน 343 คน และดำเนินการประเมินครั้งนี้  19 คน  โดยสรุปดำเนินการแล้วทั้งสิ้น จำนวน 362 คน

 

 


ว้นที่ข่าว : 24/01/2561
ปิดหน้าจอ