สนพ.บุรีรัมย์ ผลิตมนุษย์ไฟฟ้า รองรับThailand 4.0 สู่ Safety At Work
...
...
...
...
...

สนพ.บุรีรัมย์  ผลิตมนุษย์ไฟฟ้า รองรับThailand 4.0 สู่ Safety At Work  

       วันที่ 23 มกราคม 2561  นายวิรัตน์  แย้มโชติ  ผอ.สนพ.บุรีรัมย์ มอบหมายให้ฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการจัดประเมินความรู้ความสามารถให้กับผู้ยื่นคำขอรับการประเมิน สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร   ให้แก่ กลุ่มพนักงานในสถานประกอบกิจการ ผู้รับเหมาช่างไฟฟ้า(อิสระ) รวมจำนวน 15 คน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 มาตรา 26/3, 26/10 และ 26/13 


ว้นที่ข่าว : 23/01/2561
ปิดหน้าจอ