สพร.20 ชร. ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ

สพร. 20 เชียงราย ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถแก่ผู้ยื่นขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 21 คน ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง เพื่อนำไปประกอบอาชีพสาขาช่างไฟฟ้าได้และมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถที่ถูกต้องตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับที่2) พ.ศ.2557 มีจำนวนผู้ผ่านการประเมิน จำนวน 21 คน ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายในปีงบประมาณ 2561 จำนวน 544 คน ดำเนินการแล้ว ทั้งสิ้นจำนวน 203 คน


ว้นที่ข่าว : 11/01/2561
ปิดหน้าจอ