การประเมินฯความรู้ความสามารถ เพื่อออกหนังสือรับรองให้ผู้ผ่านการประเมิน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร รุ่นที่ 9/2561
...

สพร.19 เชียงใหม่ ดำเนินการจัดการประเมินฯความรู้ความสามารถ เพื่อออกหนังสือรับรองให้ผู้ผ่านการประเมิน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 
วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ โดยกลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ได้ดำเนินการจัดการประเมินฯความรู้ความสามารถ เพื่อออกหนังสือรับรองให้ผู้ผ่านการประเมิน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร รุ่นที่ 9/2561 ซึ่งมีผู้เข้ารับการประเมินและผ่านการประเมิน จำนวน 24 คน รวมผู้ผ่านการประเมิน ปีงบประมาณ 2561 ยอดรวมทั้งสิ้นเป็น จำนวน 225 คน คิดเป็น 31.9 % ของเป้าหมายทั้งปี จำนวน 704 คน


ว้นที่ข่าว : 07/12/2560
ปิดหน้าจอ