สนพ.กาฬสินธุ์ ประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
...
...
...
วันที่ 3 ธันวาคม 2560 นายเจษฎา  จันทร์อุไร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์  มอบหมายให้ฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ  ดำเนินการประเมินผู้ยื่นประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  ให้กับแรงงานในสถานประกอบการ จำนวน  11 ราย มีรายละเอียดดังนี้
- พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกาฬสินธุ์ จำนวน 1 คน
- พนักงาน ร้านพีพีแอร์ยางตลาด จำนวน 2 คน
- เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลำชี  จำนวน 1 คน
- เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลหัวนาคำ  จำนวน 1 คน
- เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง  จำนวน 1 คน
- ผู้รับเหมารายย่อย จำนวน 5 คน
  ณ  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์  เพื่อนำไปประกอบอาชีพสาขาช่างไฟฟ้าได้  มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  โดยการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารครั้งนี้ 
- มีจำนวนผู้ผ่านการประเมินแล้ว จำนวน 49 คน   
- ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายปีงบประมาณ 2561  จำนวน 256 คน  
- ดำเนินการแล้ว จำนวน 49 คน และดำเนินการประเมินครั้งนี้  11 คน  
- โดยสรุปดำเนินการแล้วทั้งสิ้น จำนวน  60 คน

ว้นที่ข่าว : 05/12/2560
ปิดหน้าจอ