สนพ.กาฬสินธุ์ ประเมินรับรองความรู้ความสามารถ
...
...
...
...
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 นายเจษฎา  จันทร์อุไร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์  มอบหมายให้ฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ  ดำเนินการประเมินผู้ยื่นประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  ให้กับแรงงานในสถานประกอบการ จำนวน  11 ราย มีรายละเอียดดังนี้
- พนักงาน บริษัท วุฒิกิจเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวน 4 คน
- พนักงาน ร้านเอกประเสริฐแอร์ จำนวน 1 คน
- เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลภูสิงห์ จำนวน 4 คน
- เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลโนนแพลมทอง จำนวน 1 คน
- ผู้รับเหมารายย่อย จำนวน 1 คน
  ณ  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์  เพื่อนำไปประกอบอาชีพสาขาช่างไฟฟ้าได้  มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  โดยการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารครั้งนี้ 
- มีจำนวนผู้ผ่านการประเมินแล้ว จำนวน 17 คน   
- ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายปีงบประมาณ 2561  จำนวน 256 คน  
- ดำเนินการแล้ว จำนวน 17 คน และดำเนินการประเมินครั้งนี้  11 คน  
- โดยสรุปดำเนินการแล้วทั้งสิ้น จำนวน 28 คน
ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์  ได้จัดเครื่องดื่ม อาหารว่างและสถานที่รองรับ ให้กับผู้รับการประเมินอย่างเหมาะสม

ว้นที่ข่าว : 14/11/2560
ปิดหน้าจอ