ประเมินความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ2561
...

สพร. 19 เชียงใหม่ ประเมินความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ2561
 วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิหายน 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อออกหนังสือรับรองให้ผู้ผ่านการประเมิน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ2561 ตามพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 26 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ในความสำคัญที่ว่า ช่างไฟฟ้าภายในอาคารต้องมี "หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ" เนื่องจากเป็นสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพนี้ไม่ใช่ผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่แท้จริง ดำเนินการประเมินผู้ประกอบวิชาชีพช่างไฟฟ้าอิสระและแรงงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 26 คน ซึ่งผ่านการประเมินทั้งสิ้น 26 คน โดยขณะนี้ยอดรวมของผู้ผ่านการประเมิน ในปีงบประมาณ 2561 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 102คน  คิดเป็น 14.4 %ของเป้าหมายในปีงบประมาณ 2561  ซึ่งสพร. 19 เชียงใหม่ คาดกว่าจะดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ได้จำนวนไม่น้อยกว่า 704 คน ในปีงบประมาณ 2561 นี้
***ทั้งนี้ ผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถติดต่อขอเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า หรือสอบถามข้อมูลได้ทุกวันเวลาราชการ ณ กลุ่มงานประเมิน ฯ สถาบ้นพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ โทร.053 121002-3 ต่อ 117, 118 


ว้นที่ข่าว : 04/11/2560
ปิดหน้าจอ