ก.แรงงาน ร่วมเอกชน หนุนอาชีวะสู่ช่างไฟฟ้ามืออาชีพ
...
...
...
...
...

วันที่ 13 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีการลงนามความร่วมมือระหว่างนายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายชนะภัทร ภัทรเมธากุล กรรมการบริษัท ภัทรเมธากิจ จำกัด นายศิริโชติ สิงห์ษา กรรมการบริษัท เอบีบี จำกัด และนายกิตติศักดิ์ จิตต์ประเสริฐงาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการขายและการตลาดบริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด พัฒนาช่างไฟฟ้ามืออาชีพป้อนตลาดแรงงาน สร้างความปลอดภัยในการทำงาน

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยหลังจากลงนามความร่วมมือดังกล่าวว่าจากการที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.)กระทรวงแรงงาน ได้มีการประกาศกำหนดสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นสาขาอาชีพแรกที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสาธารณะ จะต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (License) ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กพร. จึงได้ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนกลไกต่างๆ ในการพัฒนาบุคลากรด้านช่างไฟฟ้าให้เป็นไปตามพ.ร.บ.ส่งเสริมฯ และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และยังสอดคล้องกับ 8 วาระปฏิรูป กระทรวงแรงงาน “เพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ Thailand 4.0” ของพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานด้วย ในปัจจุบันมีผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 72,031 คน สามารถประกอบอาชีพด้วยความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจในการทำงานให้แก่ผู้ใช้บริการ

          นายธีรพล กล่าวต่อไปว่า ในปีที่ผ่านมา (2559) ได้ร่วมกันจัดฝึกอบรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาอาชีวะและช่างไฟฟ้าที่จะเข้ารับการทดสอบฯ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ มีผู้ผ่านการฝึกอบรมจำนวน 25 คน มีการมอบอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมมูลค่า 70,377 บาท เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดฝึกอบรมหรือทดสอบฯ ในสาขานี้ สำหรับในปีนี้ (2560) เพื่อให้แรงงานที่เข้าสู่กระบวนการทดสอบฯ มากขึ้น จึงการขยายกรอบความร่วมมือ การฝึกอบรมใน 11 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ ชลบุรี ลำปาง ขอนแก่น นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี สงขลา เชียงใหม่ พระนครศรีอยุธยา ภูเก็ต และระยอง ระยะเวลาการฝึกอบรม 6 ชั่วโมง เป้าหมายจำนวน 200 คน จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

“ทั้งสามบริษัทยังได้มอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้แก่กพร. เพื่อนำไปใช้ในการฝึกอบรม อาทิ บริษัท เอบีบี จำกัด สนับสนุนอุปกรณ์ตู้ไฟฟ้าแบบตู้เดียวและเซอร์กิตเบรกเกอร์ จำนวน 110 ชุด มูลค่า 237,600 บาท บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด มอบอุปกรณ์สายไฟฟ้า มูลค่า 900,000 บาท และบริษัท ภัทรเมธากิจ จำกัด มอบอุปกรณ์ตู้ไฟฟ้า Consumer จำนวน 110 ตู้ มูลค่า 49,500 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,187,100 บาท รวมถึงใช้ทรัพยากรร่วมกันในด้านวิทยากร บุคลากรฝึก อาคารสถานที่ แลกเปลี่ยนความรู้ วิทยาการ เทคโนโลยีสมัยใหม่ และปัจจัยอื่นๆ ซึ่งเป็นการันตีว่าการฝึกอบรมและทดสอบฯ จะมีประสิทธิภาพเหมือนครั้งที่ผ่านมา มุ่งเป้าหมายในการผลิตช่างไฟฟ้ามืออาชีพป้อนตลาดแรงงานต่อไป” อธิบดีกพร. กล่าว 


ว้นที่ข่าว : 13/09/2560
ปิดหน้าจอ