พัฒนาแรงงานนนท์ เตรียมแจก Licenses 21 ช่างไฟฯ
...
...
...
นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี(สนพ.นบ.)เผยว่า "วันที่ 9 สิงหาคม 2560 สนพ.นบ.ได้จัดประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ที่ได้ยื่นขอหนังสือรับรองฯไว้ จำนวน 21 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี ภายหลังทั้งหมดได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจากนี้ไป ผู้ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมิน ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับที่ 2) จะได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ เพื่อนำไปประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าที่ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป โดยหนังสือรับรองความรู้ความสมารถ มีอายุ 5 ปี"
ว้นที่ข่าว : 09/08/2560
ปิดหน้าจอ