ฝ่ายส่งเสริมพ.ร.บ.ทดสอบมาตรฐานและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการประเมินผู้ยื่นขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
...

นายชาติชาย   สุจินพรัหม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด มอบหมายให้ฝ่ายส่งเสริมพ.ร.บ.ทดสอบมาตรฐานและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการประเมินผู้ยื่นขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับบุคคลทั่วไป ที่ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 มีผู้เข้ารับการประเมินจำนวน 18 คน


ว้นที่ข่าว : 30/06/2560
ปิดหน้าจอ