ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ดำเนินการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ

ประเมิน

...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ จำนวน 2 สาขา 1. สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1                          2. ช่างฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับบุคคลทั่วไปที่ประกอบอาชีพช่างแอร์ และช่างไฟฟ้า ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร จำนวนผู้เข้ารับการประเมินฯ ทั้งสิ้น 2 คน มีผู้ผ่านการประเมินฯ จำนวน 2 คน


ว้นที่ข่าว : 4/12/2563 12:06:31
ส่งต่อให้เพื่อน