ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สนง.เพชรบูรณ์ ประเมินความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟฟ้าภายในอาคาร

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...
ทำไม “ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร” ต้องมี หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ
ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 กระทรวงแรงงาน ประกาศให้ สาขาช่างไฟฟ้า
ภายในอาคาร เป็นอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ
* มีผลบังคับตั้งแต่ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2559 *
หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ คืออะไร
คือ หนังสือ ที่ออกโดย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อรับรองว่าบุคคลนั้นๆ เป็นผู้ที่
ผ่านการประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
ทำอย่างไรจึงจะได้หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ
1. ยื่นคำขอต่อ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ
2. เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ
3. เมื่อผ่านจะได้รับ หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ
ประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ
ลูกจ้าง
• ได้รับการพัฒนาและยกระดับฝีมือให้สูงขึ้น
นายจ้าง (ที่จ้างงานลูกจ้างที่มีหนังสือฯ)
• ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เป็นกรณีพิเศษ
• ไม่ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นกรณีพิเศษ
บทลงโทษของการไม่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ
• ลูกจ้างที่เป็นช่างไฟฟ้า ที่ไม่มี หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ จะถูกปรับไม่เกิน 5,000 บาท
• นายจ้าง ที่จ้างงาน ช่างไฟฟ้า ที่ไม่มี หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ จะถูกปรับไม่เกิน 30,000 บาท
วันที่ 14 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ ดำเนินการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 12 คน มีผู้ผ่าการรับรองความรู้ความสามารถจำนวน 12 คน

ว้นที่ข่าว : 20/3/2563 9:34:06
ส่งต่อให้เพื่อน