ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
ประกาศผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ 7 มีนาคม 2562

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง
เรื่อง ผลการประเมินความรู้ความสามารถ
สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
............................................................................................. 
   ตามที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อออก หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ให้แก่ผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถใน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 15 คน ในวันที่ 7 มีนาคม ๒๕62 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง นั้น 
   บัดนี้ การประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ได้ดำเนินการประเมินเสร็จ สิ้นแล้ว มีผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ และมีสิทธิ์ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 
จำนวน 15 คน  ดังนี้ 
1 ) นายพิเชษฐ ชนะชัย พท193620043
2 ) นายภักดี ขุนอักษร พท193620044
3 ) นายเจษฏา แกล้วกล้าหาญ พท193620045
4 ) นายทิวากร หนูรัตน์ พท193620046
5 ) นายพงษ์ศักดิ์ เจ้ยชุม พท193620047
6 ) นายเฉลียว รอดหนู พท193620048
7 ) นายวิสาทร ชิตไชย พท193620049
8 ) นายบุญส่ง โพธิ์งาม พท193620050
9 ) นายสีหราช  พุ่มพูล พท193620051
10) นายณัฐวิทย์ อินคง พท193620052
11 ) นายมุรธา นาคนาวา พท193620053
12 ) นายธีระศักดิ์ อินคง พท193620054
13 ) นายอเนชา เทพารักษ์ พท193620055
14 ) นายขจรศักดิ์ หนูอินทร์ พท193620056
15 ) นายฤทธิ์เดช ชามทอง พท193620057
 
ประกาศ ณ วันที่  20  มีนาคม  พ.ศ.๒๕62
 
 
 

ว้นที่ข่าว : 29/3/2562 0:00:00
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด
ส่งต่อให้เพื่อน