ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
ประเมินความรู้ความสามารถ ให้กับช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...

วันที่ 22 มีนาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ให้กับช่างไฟฟ้าที่ยื่นคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร แก่ช่างไฟฟ้าที่ยื่นคำร้องขอเข้ารับการประเมิน จำนวน 15 คน เพื่อนำไปประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ซึ่งได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 และยกระดับฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้าให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพ (Super worker) และขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand ของกระทรวงแรงงานต่อไป ทั้งนี้ตั้งแต่ ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน ดำเนินการแล้ว จำนวน 2,754 คน


ว้นที่ข่าว : 22/3/2562 18:50:13
ส่งต่อให้เพื่อน