ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
ประเมินความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 25/01/2562

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
วันที่ 25 มกราคม 2562 นายคมสัน  ศักดิ์โสภิษฐ์  นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ จัดการประเมินความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 22 คน เพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สำหรับนำไปประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า ที่ถูกต้องตามกฎหมายตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ซึ่งได้ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เพื่อยกระดับฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้าให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพ Super Worker และขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand ของกระทรวงแรงงานไปพร้อมกัน  ทั้งนี้ ตั้งแต่ ปี 2559 ถึงปัจจุบัน ได้ดำเนินการแล้วจำนวน 2,723 ราย
ว้นที่ข่าว : 26/1/2562 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน