ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
เข้าหารือรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นายมานะ พูนบ้านแขก ผู้อำนวยการกลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย เข้าหารือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย และอาจารย์คณะวิศวกรรมไฟฟ้า ในการจัดตั้งศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4 (2) สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน รวดเร็ว ลดการทุจริต และให้ประชาชนมีความพึงพอใจในระบบราชการ


ว้นที่ข่าว : 20/11/2561 16:16:40
ส่งต่อให้เพื่อน