ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
ประกาศผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ22 ต.ค. 61

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง
เรื่อง ผลการประเมินความรู้ความสามารถ
สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
............................................................................................. 
   ตามที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อออก หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ให้แก่ผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถใน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 15 คน ในวันที่ 22 ตุลาคม ๒๕61 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง นั้น 
   บัดนี้ การประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ได้ดำเนินการประเมินเสร็จ สิ้นแล้ว มีผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ และมีสิทธิ์ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 
จำนวน 15 คน  ดังนี้ 
1 ) นายรัฐพล รักนิ่ม พท193620015
2 ) นายพิเชษฐ์  ฉิ้มสังข์ พท193620016
3 ) นายวิรพงษ์ หรุดคง พท193620017
4 ) นายสมจิตร เพชรรัตนมุณี พท193620018
5 ) นายสุทธิรัตน์ เกิดฉิม พท193620019
6 ) นายนราวุธ ด้วงสวัสดิ์ พท193620020
7 ) นายธนาวัฒน์ เจ้ยแก้ว พท193620021
8 ) นายศักดิ์สิทธิ์ ดำแดง พท193620022
9 ) นายนวกุล ซิ่นช่วย พท193620023
10 ) นายสุนทร คงเหล่ พท193620024
11 ) นายอติวิชญ์ สุขทอง พท193620025
12 ) นายจงเจริญ ชูภักดี พท193620026
13 ) นายสมศักดิ์  หนูเกลี้ยง พท193620027
14 ) นายสุธรรม  ศรีทวี พท193620028
15 ) นายอเนก  ฉันทจิตต์ พท193620029
 
ประกาศ ณ วันที่  25  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕61

ว้นที่ข่าว : 29/10/2561 0:00:00
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด
ส่งต่อให้เพื่อน