ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
ประกาศผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ12 ต.ค. 61

ประกาศผู้ผ่านการประเมินฯ

...
ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง
เรื่อง ผลการประเมินความรู้ความสามารถ
สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
............................................................................................. 
   ตามที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อออก หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ให้แก่ผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถใน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 14 คน ในวันที่ 12 ตุลาคม ๒๕61 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง นั้น 
   บัดนี้ การประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ได้ดำเนินการประเมินเสร็จ สิ้นแล้ว มีผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ และมีสิทธิ์ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 
จำนวน 14 คน  ดังนี้ 
1 ) นายพิษณุ คล้ายสมบัติ พท193620001
2 ) นายวิเชียร นามวิเศษ พท193620002
3 ) นายวิเชียร ฤทธิรัตน์ พท193620003
4 ) นายอนุมัติ กลิ่นจันทร์ พท193620004
5 ) นายสุกิจ บุญแก้ววัน พท193620005
6 ) นายเดโช ประดงจงเนตร พท193620006
7 ) นายโสภณ ประดับ พท193620007
8 ) นายกันตพงศ์ ศิริแก้ว พท193620008
9 ) นายสัญญา นวลศรี พท193620009
10 ) นายวีระศักดิ์ ศรีพลราช พท193620010
11 ) นายวิชาติ ห้วยล้ำ พท193620011
12 ) นายเจษฎา สืบศักดิ์ พท193620012
13 ) นายวิทูรย์ สุขใส พท193620013
14 ) นายเอก ทับทวี พท193620014
 
 
ประกาศ ณ วันที่  16  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕61
 

ว้นที่ข่าว : 25/10/2561 11:01:33
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด
ส่งต่อให้เพื่อน