ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
ประกาศผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ14 ก.ย. 61

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง
เรื่อง ผลการประเมินความรู้ความสามารถ
สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
............................................................................................. 
   ตามที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อออก หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ให้แก่ผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถใน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 13 คน ในวันที่ 14 กันยายน ๒๕61 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง นั้น 
   บัดนี้ การประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ได้ดำเนินการประเมินเสร็จ สิ้นแล้ว มีผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ และมีสิทธิ์ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 
จำนวน 13 คน  ดังนี้ 
1 ) นายสมเกียรติ ประพันธ์ พท193610168
2 ) นายอารยะ ยุโสต พท193610169
3) นายนิคม เอียดนิมิตร พท193610170
4 ) นายสันต์ยา คล้ายไชย พท193610171
5 ) นายธงชัย จันทร์รักษ์ พท193610172
6 ) นายนันทศักดิ์ เพชรชนะ พท193610173
7 ) นายชัยยะฤทธิ์ ขุนชิต พท193610174
8 ) นายธีรพงษ์ ศรีทวี พท193610175
9 ) นายจิรยุทธ์ ชะหนู พท193610176
10 ) นายอนุพงษ์ พรหมทอง พท193610177
11 ) นายนิมิต บุญเรืองขาว พท193610178
12 ) นายบุญโชติ คล้ายแก้ว พท193610179
13 ) นายวันชัย คงขาว พท193610180
 
 
ประกาศ ณ วันที่  17  กันยายน  พ.ศ.2561

ว้นที่ข่าว : 17/9/2561 10:20:54
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด
ส่งต่อให้เพื่อน