ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
ประกาศผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ 24 ส.ค.61

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง
เรื่อง ผลการประเมินความรู้ความสามารถ
สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
............................................................................................. 
   ตามที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อออก หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ให้แก่ผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถใน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 14 คน ในวันที่ 24 สิงหาคม ๒๕61 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง นั้น 
   บัดนี้ การประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ได้ดำเนินการประเมินเสร็จ สิ้นแล้ว มีผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ และมีสิทธิ์ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 
จำนวน 14 คน  ดังนี้ 
1 ) นายไมล์ ทองบัว พท193610153
2 ) นายประพันธ์ อินทรสุข พท193610154
3 ) นายสายัณห์ รักชูชื่น พท193610155
4 ) นายหร่อเฝน ไพชำนาญ พท193610156
5 ) นายอร่าม โส๊ะเหลาะ พท193610157
6 ) นายนิคม ขาวผ่อง พท193610158
7 ) นายวิเชียร สุวรรณราช พท193610159
8 ) นายสงวน เพชรจำรัส พท193610160
9 ) นายชล รักดินแดน พท193610161
10 )นายวิรัตน์ บุญเทพ พท193610162
11 ) นายโสภณ จันทร์นวล พท193610163
12 ) นายอาคม มโณเรศ พท193610164
13 ) นายสวัสดิ์ เต่แก้ว พท193610165
14 ) นายกอบเกียรติ พรหมบุญทอง พท193610166
 
ประกาศ ณ วันที่  28  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕61
 

ว้นที่ข่าว : 10/9/2561 0:00:00
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด
ส่งต่อให้เพื่อน