ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
ประกาศผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ 3 ส.ค.61

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง
เรื่อง ผลการประเมินความรู้ความสามารถ
สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
............................................................................................. 
   ตามที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อออก หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ให้แก่ผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถใน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 14 คน ในวันที่ 3 สิงหาคม ๒๕61 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง นั้น 
   บัดนี้ การประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ได้ดำเนินการประเมินเสร็จ สิ้นแล้ว มีผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ และมีสิทธิ์ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 
จำนวน 13 คน  ดังนี้ 
1 ) นายปรีชา เอียดเฉลิม พท193610140
2) นายณัฐกรณ์ ดิษฐอินทร์ พท193610141
3) นายสัญญา ทองพันธ์ พท193610142
4) นายสุวัฒน์ มูสิกะ พท193610143
5) นายปราโมทย์ หลักไชย พท193610144
6) นายสาเก บัวมาก พท193610145
7) นายอภิสิทธิ์ พรพระสงค์ พท193610146
8) นายจิรภาส แสงหอย พท193610147
9) นายสิทธิชัย มลิวัลย์ พท193610148
10) นายวิทยา เพชรสุวรรณ พท193610149
11) นายอุกฤษฎ์ กระจ่างโรจน์ พท193610150
12) นายเอกชัย พุทธรัตน์ พท193610151
13) นายสุทธิพงศ์ หนูพุฒ พท193610152
 
ประกาศ ณ วันที่  8  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕61
 

ว้นที่ข่าว : 10/9/2561 0:00:00
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด
ส่งต่อให้เพื่อน