ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
ประกาศผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ 20 ก.ค.61

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง
เรื่อง ผลการประเมินความรู้ความสามารถ
สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
............................................................................................. 
   ตามที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อออก หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ให้แก่ผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถใน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 14 คน ในวันที่ 20 กรกฎาคม ๒๕61 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง นั้น 
   บัดนี้ การประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ได้ดำเนินการประเมินเสร็จ สิ้นแล้ว มีผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ และมีสิทธิ์ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 
จำนวน 14 คน  ดังนี้ 
1 ) นายจิระวุฒิ แสงระวี พท193610126
2 ) นายพล บุญมี พท193610127
3 ) นายวัชระ เต็มสงสัย พท193610128
4 ) นายแดนชัย ขุนไชย พท193610129
5 ) นายสมชาย จันทร์นุ้ย พท193610130
6 ) นายพชร เลื่อนจันทร์ พท193610131
7 ) นายอิบหร้อเหม เส็นบัตร พท193610132
8 ) นายสายชล บินยะกูล พท193610133
9 ) นายมนตรี ทองเขียว พท193610134
10 ) นายวิชัย ช่วยเจริญ พท193610135
11) นายเจษฎา ศักดิ์ศรี พท193610136
12 ) นายอภินันท์ สุขแก้ว พท193610137
13 ) นายอำนวย ศรีสัมพันธ์ พท193610138
14) นายธนาดน ศรีภุมราช พท193610139
 
ประกาศ ณ วันที่  24  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕61
 

ว้นที่ข่าว : 10/9/2561 0:00:00
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด
ส่งต่อให้เพื่อน