ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
ประกาศผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ 29 มิย.61

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง

เรื่อง ผลการประเมินความรู้ความสามารถ

สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

.............................................................................................

   ตามที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อออก หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ให้แก่ผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถใน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 15 คน ในวันที่ 29 มิถุนายน ๒๕61 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง นั้น

             บัดนี้ การประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ได้ดำเนินการประเมินเสร็จ สิ้นแล้ว มีผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ และมีสิทธิ์ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ
จำนวน 14 คน  ดังนี้

                             1 ) นายวารวัต คงสงข์                พท193610112

                             2) นายกิตติพล เรืองพุทธ           พท193610113

                             3) นายปรีชา รักษ์พุทธิ              พท193610114

                             4) นายพงศ์ศักดิ์ พลอยดำ          พท193610115

                             5) นายราตรี มีศรี                       พท193610116

                             6) นายจรงค์ ปานช่วย                พท193610117

                             7) นายสมปอง หนูรัตน์               พท193610118

                             8) นายสาโรจน์ แก้วเขียด          พท193610119

                             9) นายธนะ กาญจนพันธุ์            พท193610120

                             10) นายสิงหา เพชรรัตน์            พท193610121

                             11) นายทรงพล บัวผัน               พท193610122

                             12) นายสมศักดิ์ ปานเกลี้ยง       พท193610123

                             13) นายประทม ขาวชู                พท193610124

                             14) นายสุรเชษฐ์  จันทรัตน์        พท193610125

         

          ประกาศ ณ วันที่  2  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕61

 


ว้นที่ข่าว : 9/9/2561 0:00:00
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด
ส่งต่อให้เพื่อน