ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่19/2561

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ที่ต้องควบคุมการประกอบอาชีพ ตำแหน่งงาน หรือลักษณะงานที่เป็นอันตรายต่อสาธารณะ ที่จำเป็นต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ โดยมีระบบการประเมินและออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถให้กับผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า ที่ประกาศควบคุม รอบที่ 19/2561 ในวันที่ 11สิงหาคม 2561 จำนวน 22 คน ผ่านการประเมิน 22 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน รวมผู้ผ่านการประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 387 คน


ว้นที่ข่าว : 11/8/2561 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน