ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สนพ.ลำพูน เดินหน้าสู่ Safety At Work ประเมินบุคคลเพื่อรับรองความรู้ความสามารถ รอบที่ 17/2561

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...

สนพ.ลำพูน เดินหน้าสู่ Safety At Work ประเมินบุคคลเพื่อรับรองความรู้ความสามารถ รอบที่ 17/2561

ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนได้ดำเนินการประเมินบุคคลเพื่อขอออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ รอบที่ 17/2561  สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 21 คน ผ่านการประเมิน 20 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ให้กับช่างไฟฟ้า ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ตามประกาศของกระทรวงแรงงาน ออกตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ซึ่งต้องมีการทดสอบและวัดระดับความรู้ความสามารถของช่างผู้ปฏิบัติงาน เพราะลักษณะงานที่ปฏิบัติมีผลต่อความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของสาธารณะโดยรวม จึงจำเป็นต้องมีการควบคุมและทดสอบวัดระดับฝีมือของช่างผู้ปฏิบัติงานว่า มีความรู้ความสามารถครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อลดความผิดพลาดในการทำงาน


ว้นที่ข่าว : 27/6/2561 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน