ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สนพ.สตูล ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (19 พฤษภาคม 2561)

สนพ.สตูล ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (19 พฤษภาคม 2561)

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เพื่อขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ นำไปใช้ในการประกอบอาชีพ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ในวันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประเมินความรู้ความสามารถกลาง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล โดยมีผู้เข้ารับการประเมินรวมจำนวน ๑๔ คน


ว้นที่ข่าว : 9/5/2561 15:40:42
ส่งต่อให้เพื่อน