ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
ประเมินความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ2561

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...

สพร. 19 เชียงใหม่ ประเมินความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ2561

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อออกหนังสือรับรองให้ผู้ผ่านการประเมิน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ2561 ให้แก่ช่างไฟฟ้าอิสระและลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ จำนวน 25 คน ผ่านการประเมิน จำนวน 25 คน โดยขณะนี้ สพร.19 เชียงใหม่ มียอดผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ในปีงบประมาณ 2561 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 127 คน คิดเป็น 18 % ของเป้าหมายปีงบประมาณ 2561 ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ได้จำนวนไม่น้อยกว่า 704 คน ในปีงบประมาณ 2561 นี้
***สพร.19 เชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องติดต่อขอเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า หรือสอบถามข้อมูลได้ทุกวันเวลาราชการ ณ กลุ่มงานประเมิน ฯ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ โทร.053 121002-3 ต่อ 117, 118
ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 26 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ในสาระสำคัญ ที่ว่า “ผู้ปฏิบัติงานสาขาอาชีพ ตำแหน่งงาน หรือลักษณะงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ หรือต้องใช้ผู้มีความรู้ความสามารถ ตามที่รัฐมนตรีประกาศ กำหนดต้องได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถจึงจะทำงานได้ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท และผู้จ้างงานผู้ไม่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถทำงานต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท”


ว้นที่ข่าว : 9/11/2560 17:08:14
ส่งต่อให้เพื่อน