ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
ผลการรับรองหลักสูตรอนุมัติค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามความในมาตรา 20 ตามพรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 เดือนตุลาคม 2560 บ.อายิโนะโมะโต๊ะ เบทาโกร โฟรเซ่น(ประเทศไทย)จก.

ข่าวประชาสัมพันธ์ตาม พรบ ศูนย์บริการข้อมูลข่าว

สนพ.ลพบุรีรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมให้แก่บ.อายุิโนะโมะโตะ เบทาโกร โฟรเซ่นฟ้ดส์  จก. มีพนักงานได้รับการฝึกอบรม 441 คน แบ่งเป็น ชาย 135 คน หญิง 306 คน


ว้นที่ข่าว : 7/11/2560 13:58:18
ส่งต่อให้เพื่อน