ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
พัฒนาแรงงานนนท์ มอบหนังสือรับรองมาตรฐาน เฉพาะช่างประกอบโต๊ะนั่งร้านแบบ Table Forms Truss

ข่าวเครือข่ายด้านพัฒนาฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี(สนพ.นบ.)เผยว่า “ตามที่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ได้ให้การรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ ในสาขาอาชีพช่างก่อสร้าง สาขาช่างประกอบโต๊ะนั่งร้านแบบ Table Forms Truss ระดับ 1 แก่บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้มีความร่วมมือในการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการทดสอบ ประเมิน ช่างที่มีฝีมือ มีนิสัยอุตสาหกรรมที่ดี มีจิตคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก เป็นการมุ่งเน้นความมีคุณภาพ มาตรฐาน ก่อให้เกิด วัฒนธรรมองค์กร ทำให้องค์กรดำเนินงานด้วยความเข้มแข็ง ผลกำไรจากการประกอบกิจการสูงขึ้น รองรับอัตราค่าจ้างที่สูงขึ้นตามมาตรฐานฝีมือของบริษัทต่อไป ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 สนพ.นบ. จึงได้เดินทางเข้ามอบ หนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ ในสาขาอาชีพช่างก่อสร้าง สาขาช่างประกอบโต๊ะนั่งร้านแบบ Table Forms Truss ระดับ 1 แก่บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ทางบริษัทสามารถดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานได้ทันที พร้อมเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมช่างไฟฟ้า และช่างเชื่อม ซึ่งในอนาคต บริษัทฯจะขออนุญาตจัดตั้งเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานต่อไป”
ว้นที่ข่าว : 3/11/2560 14:10:41
ส่งต่อให้เพื่อน