ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
กพร. จับมือสถาบันศึกษา พัฒนาแรงงานด้านโรงแรมและผู้ประกอบอาหารไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

(1 พ.ย. 60) นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงาน ได้ลงนามความร่วมมือกับนายกงกฤช หิรัญกิจ ประธานกรรมการและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ ในการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านการโรงแรมและผู้ประกอบอาหารไทย ณ ห้องบอลรูม โรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงาน เปิดเผยหลังจากลงนามความร่วมมือดังกล่าวว่าภาคการท่องเที่ยวและบริการมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญนำมาซึ่งเงินตราต่างประเทศ การสร้างงานและการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น สามารถช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ในเวลาที่รวดเร็ว โดยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีแนวโน้มการขยายตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้น ซึ่งรัฐบาลและพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ต้องการให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New Engines of Growth) สอดคล้องกับการเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน จึงได้มอบหมายให้สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั่วประเทศดำเนินการฝึกอบรม ในหลักสูตรต่างๆ เช่น การสร้างการบริการที่ประทับใจ พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เป็นต้น ในปี 2561 จะดำเนินภายใต้กิจกรรมเพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมและบริการไปสู่ Thailand 4.0 ตั้งเป้าหมาย 86,800 คน
นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่าล่าสุดกพร. ได้ลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ (สถาบันไอทิม) เป็นสถาบันนานาชาติ ได้รับอนุมัติจากสำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนหลักสูตรการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ตั้งแต่ ปี 2531 ในการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะฝีมือแรงงานที่สูงขึ้นได้มาตรฐานสากลตามมาตรฐานสมรรถนะร่วมวิชาชีพสำหรับการท่องเที่ยวอาเซียน ตลอดจนรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยว และแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ โดยร่วมกันจัดหาวิทยากร สถานที่ฝึกอบรม วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน พัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมให้สอดคล้องของตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
“สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้มีการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในสาขาอาชีพภาคบริการ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ขึ้นในโรงเรียน ซึ่งศูนย์ฯ สาขาผู้ประกอบอาหารไทยมี 19 แห่งทั่วประเทศ จะมีส่วนสำคัญในการบริการทดสอบเพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทำและค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก (Kitchen of the World) ด้วย” อธิบดีกพร. กล่าว

 


ว้นที่ข่าว : 1/11/2560 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน