ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
กาฬสินธุ์ เร่งสร้างช่างไฟฟ้าที่มีคุณภาพ และการยอมรับ ภายใต้ พ.ร.บ. ส่งเสริม ฯ

กาฬสินธุ์ เร่งสร้างช่างไฟฟ้าที่มีคุณภาพ และการยอมรับ ภายใต้ พ.ร.บ. ส่งเสริม ฯ

...
...
...
...
วันที่ 22  กรกฎาคม 2560 นายเจษฎา  จันทร์อุไร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ มอบหมาย ให้ฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ  ดำเนินการประเมินผู้ยื่นประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  ให้กับแรงงานในสถานประกอบการ จำนวน  9 ราย ที่  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เพื่อนำไปประกอบอาชีพสาขาช่างไฟฟ้าได้      มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  โดยการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารครั้งนี้ มีจำนวนผู้ผ่านการประเมิน จำนวน 9 คน
   ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 400 คน  ดำเนินการแล้ว จำนวน 394 คน และดำเนินการประเมินครั้งนี้  9 คน  โดยสรุปดำเนินการแล้วเสร็จทั้งสิ้น จำนวน 403 คน คิดเป็นร้อยละ 100.75

ว้นที่ข่าว : 25/7/2560 23:00:18
ส่งต่อให้เพื่อน