ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สนพ.สมุทรสงคราม เดินหน้าช่างไฟฟ้า

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม (สนพ.สมุทรสงคราม)  ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 25 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษาฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพรองรับการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม และเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการขอรับการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557ณ โรงฝึกงานช่างไฟฟ้า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม


ว้นที่ข่าว : 23/6/2560 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน